MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava

Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje epidemické proporcie. Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov nielen v dospelej, ale aj v dospievajúcej a detskej populácii. V súčasnosti je najrozšírenejším metabolickým ochorením na svete s trvalo vzostupným trendom výskytu. Obezita je v súčasnosti závažnejším problémom ako podvýživa.

Aká je situácia vo svete?

V roku 2014 malo podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb nadhmotnosť, z nich 600 miliónov malo obezitu. 13 % svetovej dospelej populácie (11 % mužov a 15 % žien) trpí obezitou a 39 % (38 % mužov a 40 % žien) trpí nadhmotnosťou.

Celosvetový výskyt obezity sa medzi rokmi 1980 a 2014 viac ako zdvojnásobil. Ak súčasné trendy budú pokračovať v nezmenenom tempe, predpokladá sa, že v roku 2030 bude celosvetovo až 3,3 miliardy ľudí trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou. SZO stanovila pre celý svet cieľ znížiť počet obéznych osôb do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Na dosiahnutie tohto cieľa nám ostáva necelých 10 rokov (a už dnes je s veľkou pravdepodobnosťou jasné, že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť).

Aká je situácia v Európe?

V Európskom regióne (2015) trpelo podľa údajov SZO obezitou 21,5 % mužov a 24,5 % žien. Rovnaká správa SZO uvádza, že výskyt nadhmotnosti u detí do 5 rokov je 12,4 %.

Aká je situácia na Slovensku?

Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádzajú približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z desiatich slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z desiatich slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu (BMI viac ako 30 kg/m2) 3. stupeň obezity (BMI > 40 kg/m2) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie. Veľmi zlou správou je nárast obezity v detskom a adolescentnom veku.