Zásady ochrany osobných údajov

Vážený užívateľ,

aby sme vám mohli poskytnúť služby súvisiace s týmto webom, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť

Obchodné meno: Peter LAUGAR s.r.o.

Registrácia: Obchodný register Okr. Súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 54631/B

Sídlo: Jozefská 10, 811 06 Bratislava

IČO: 44 415 982

DIČ: 2022687700

IČ DPH: SK2022687700

Zast.: Petr Skalník, konateľ

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby ste mohli využívať ponúkané výhody, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, tel. č., email.

Lekár

Aby ste sa ako lekár mohli zaregistrovať do našej evidencie na tomto webe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, tel. č. , email.

Marketing

S vašim súhlasom spracúvame vašu IP adresu a cookies.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, aby sme vám mohli poskytnúť zľavu alebo výhodu, o ktorú ste požiadali. 

Osobné údaje lekárov spracúvame z dôvody vedenia evidencie zmluvných lekárov a zverejnenia ich kontaktných údajov na tomto webe.

Aby sme vám zabezpečili lepšiu funkčnosť stránky a ponúkaných služieb  spracúvame cookies. Tieto s vašim súhlasom používame aj na za účelom cielenej reklamy a remarketingu.

Služby ponúkané prostredníctvom tohto webu nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

 4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu na webe alebo podpísaním samostatného vyhlásenia.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email protiobezite@protiobezite.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.  

 6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme zmluvnému lekárovi, u koho budete čerpať poskytnutú zľavu alebo inú výhodu.  

 7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu na overenie čerpania zľavy alebo inej výhody, maximálne po dobu 1 rok.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA. Uvedená krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

 9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email protiobezite@protiobezite.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 1. Webhosting od spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
 2. Google Analytics
 3. Vbout

 11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ prijal  prísnu heslovú politiku. Osoby poverené na spracúvanie osobných údajov boli poučené o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov a zaviazané zachovávať mlčanlivosť.

 12. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet; 

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu užívateľa,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email protiobezite@protiobezite.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.