Obezita bude predstavovať pandémiu tretieho tisícročia“. Túto myšlienku vyslovila svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už pred vyše dvadsiatimi rokmi a súčasnosť jej dáva za pravdu. Kvôli modernému „civilizovanému“ životnému štýlu pribúda počet obéznych ľudí v celosvetovom meradle, výnimkou nie je ani Slovensko.

Obezita na Slovensku

Podľa posledných štatistických údajov z roku 2016 viac než polovica dospelej slovenskej populácie je v pásme nadváhy alebo obezity (Obr.1). Znepokojujúci je aj trend rastúceho počtu obéznych detí. Pri určovaní obezity posudzujeme stupne závažnosti ochorenia, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom tzv. body mass indexu (BMI)(Tab.1). Vaše BMI si môžete vypočítať na tejto stránke pod položkou „Otestujte sa“.

Obezita ako ochorenie

Obezita je choroba a je potrebné o tom hovoriť. Obézni pacienti častokrát čelia viacnásobne zvýšenému riziku rozvoja srdcovocievnych, metabolických, psychiatrických a obličkových ochorení ako bežná populácia. Oveľa častejšie tiež trpia viacerými onkologickými ochoreniami (rakovina hrubého čreva, maternice, prsníka a pankreasu) (Obr.1). Nárast obezity sa v civilizovanom svete spája najmä s nadbytkom energeticky bohatej a chutnej stravy. Prevažujú v nej jednoduché cukry a to už od útleho veku dieťaťa. Na druhej strane sa znižuje fyzická aktivita a pohyb. Automatizácia v práci či spôsob prepravy ľudí (automobilová či hromadná doprava) spôsobuje významný pokles fyzickej práce a tiež prirodzeného pohybu.

Alergie

Alergické choroby sa všeobecne častejšie spájajú s genetickými faktormi, životným prostredím, ale najmä s chemizáciou nášho života (prehnaná hygiena, kozmetika, úprava potravín). Aj z tohto dôvodu sa v poslednom období zvyšuje riziko rozvoja už prítomných alergických ochorení a zvyšuje sa výskyt predovšetkým alergickej prieduškovej astmy a alergickej nádchy. Ľudí s alergickou prieduškovou astmou a alergickou nádchou najčastejšie nájdeme v rozvinutých krajinách s konzumným spôsobom života. Na Slovensku trpí alergickou prieduškovou astmou asi 3-5 % z celkovej populácie, u detí sa vyskytuje ešte častejšie (6-7 %). Ochorenie alergická nádcha je v rámci Európy ešte rozšírenejšie ako astma. Vyskytuje sa až u 25 % európskej populácie. Alergickú astmu a nádchu často označujeme pod spoločným názvom jednotná choroba dýchacích ciest. Pacienti často trpia oboma chorobami súčasne. Pre dosiahnutie lepšej kontroly nad ochoreniami je nutné komplexne liečiť obe choroby. Ak však ani správne vedená liečba nevedie ku kontrole ochorení, je nevyhnutné zaoberať sa aj normalizáciou telesnej hmotnosti u pacientov s nadváhou a obezitou.

Súvislosť medzi obezitou a alergickými ochoreniami

Ako prví na svete sme na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizovali štúdiu, ktorá sa zamerala na dokázanie súvislosti medzi nadváhou (obezitou) a alergickou prieduškovou astmou a alergickou nádchou. Preukázali sme, že pacienti v pásme nadváhy a obezity I.stupňa mali oveľa vyššiu laboratórnu aktivitu alergického zápalu v porovnaní s pacientmi v pásme normálnej telesnej hmotnosti alebo obezity II.-III. stupňa. U pacientov s najvyššími stupňami obezity (II. až III. stupeň) je alergický zápal potláčaný nealergickým zápalom, ktorý spôsobuje skôr srdcovocievne ochorenia (Graf 2). Výsledky z laboratórií potvrdili aj dotazníky kvality života pacientov, ktoré skúmali fakty a pocity ich zdravotného stavu. Pacienti v pásme nadváhy a obezity vnímali svoju kvalitu života oveľa horšie ako respondenti v pásme optimálnej telesnej hmotnosti. Respondenti s nadváhou a obezitou I.stupňa dosiahli najhoršie výsledky zo všetkých meraných skupín pacientov (Graf 3). Z uvedeného vyplýva, že posun z normálnej hmotnosti k nadváhe znášajú pacienti psychicky oveľa horšie ako zmenu miernejšej obezity na výraznejšiu. Títo pacienti sú už väčšinou s obezitou zmierení, čiže ani ich psychika už toľko netrpí.

S návratom k štíhlosti začnite hneď

Štúdia dokázala, že s redukciou hmotnosti by mal pacient začať už v pásme nadváhy a obezity I. stupňa. V prvom rade potlačí aktivitu alergického a neskôr aj nealergického zápalu a v druhom rade zlepší kvalitu svojho života. Pamätajte si   10 % zníženia telesnej hmotnosti predstavuje až 90 % zdravotných úžitkov Začnite s chudnutím čím skôr, vo výsledku nejde totiž len o vonkajšiu krásu, ale najmä … ide o vaše zdravie a pohodu   Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. – imunoalergológ, IV.interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Tibor Varga ml., PhD. – internista, Centrum pre liečbu obezity, Kráľovský Chlmec  Tab.1 Klasifikácia nadváhy/obezity podľa BMI

BMI
pod 19 podvýživa
19-25 normálna telesná hmotnosť
25-30 nadhmotnosť
30-35 obezita I. stupňa
35-40 obezita II. stupňa
nad 40 obezita III. stupňa

Obr. 1  Epidemiologické údaje ohľadom obezity a jeho komplikácii Graf 1 Koncentrácia markera alergického zápalu(ECP) v jednotlivých stupňoch obezity (BMI)  

Graf 2 Koncentrácia markera nealergického zápalu (hsCRP) v jednotlivých stupňoch obezity (BMI)  

Graf 3 Celkový priemer kvality života vo vzťahu k BMI (vyššia hodnota znamená horšiu kvalitu života)